درب ترک شمالی

درب ترک شمالی

درب ترک شمالی

پروژه  درب ترک شمالی

درب ترک شمالی همراه با سردرب و نفرو