درب جنوبی فرفورژه مناسب برای ساختمان های شمالی و جنوبی سر درب دار

درب جنوبی فرفورژه مناسب برای ساختمانهای جنوبی یا شمالی سر درب دار