درب روسی حصیری

درب روسی حصیری تبریز

تاریخ اجرا ۱۴۰۱/۱۰/۳
مکان پروژه تبریز
ارزش مالی 
مالک آقای ترک اوغلی
دسته بندی درب دست ساز، درب روسی حصیری