درب روسی ماکو

تاریخ اجرا ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
مکان پروژه ماکو
ارزش مالی 
مالک آقای حمید ماکویی
دسته بندی درب دست ساز، درب روسی