درب و نرده اربیل 3

درب و نرده اربیل ۳

تاریخ اجرا february 22 
مکان پروژه Arbil
ارزش مالی 
مالک آقای شمس
دسته بندی درب دست ساز و نرده ریخته

درب و نرده اربیل

اتمام پروژه عظیم اربیل عراق منطقه بختیاری کارفرما آقای شمس این نمونه کارها هیچ نمونه دیگری نداردو تمامی این کارعا بعد از طراحی توسط مجموعه تبریز متال به صورت کوره کاری و چکش کاری ساخت و منتاژ می گردد. و بعد به مرحله پرداخت و با رنگ اتومبیلی رنگ کاری و بسته بندی میشود وبعد به مرحله نصب میرسد که نصب همچین پروژه ای نیاز به استاد کاران با تجربه و مجرب نیاز دارد که هنر دست صنعتگران این مجموعه را بتواند به نحو احسن به نمایش بگذارد.