نرده دستساز الیزه و درب انگلیسی آذرخش

تاریخ اجرا ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
مکان پروژه نیر اردبیل
ارزش مالی 
مالک آقای دولت خواه
دسته بندی درب دست ساز، درب انگلیسی، نرده الیزه